Informácia o spracúvaní osobných údajov

Cieľom tohto dokumentu je poskytnutie informácií týkajúcich sa spracúvania osobných údajov v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

V tomto dokumente nájdete informácie o tom, na aké účely spracúvame vaše osobné údaje, komu ich môžeme poskytnúť, aké sú vaše práva, ako aj informáciu, kde nás môžete kontaktovať v prípade, že máte otázku týkajúcu sa spracúvania vašich osobných údajov.

Vzhľadom na uvedené vám odporúčame oboznámiť sa s informáciami obsiahnutými v tomto dokumente. Akékoľvek zmeny súvisiace so spracúvaním vašich osobných údajov budú zabezpečené formou aktualizácie tohto dokumentu zverejneného na našich internetových stránkach a dostupných v našich priestoroch.

Informácia o Prevádzkovateľovi

Prevádzkovateľom je spoločnosť MUDr. Katarína Plevová, spol. s r.o., IČO: 36 519 553, Sídlo: Fatranská 12, Nitra 949 01, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 10160/N (ďalej len „MKP“).

Základné pojmy

GDPR –  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

Dotknutá osoba – Fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané. Je to osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifi cké pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Pacient –  každá fyzická osoba, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť najmä v zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Spracúvanie – Operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Zákon o zdravotnej starostlivosti – zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení.

Prevádzkovateľ – Každý, kto sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. Na účely tohto dokumentu sa Prevádzkovateľom myslí MKP.

Sprostredkovateľ – Každý, kto spracúva osobné údaje v mene Prevádzkovateľa na základe poverenia v súlade s článkom 28 GDPR.

Čo sú osobné údaje a prečo ich spracúvame?

Osobnými údajmi sa rozumejú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifi cké pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

MKP spracúva len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie konkrétneho účelu spracúvania. Osobné údaje sú spracúvané vždy na vopred vymedzený a legitímny účel, pričom bez ich spracúvania by tento účel nebolo možné dosiahnuť.

Kategórie osobných údajov:

V rámci činnosti MKP dochádza k spracúvaniu rôznych kategórií osobných údajov, ktoré sa líšia v závislosti od účelu spracúvania a povahy konkrétnej spracovateľskej činnosti. Takýmito kategóriami osobných údajov sú:

 

V prípade poskytovania zdravotnej starostlivosti:

 

 • identifikačné údaje (napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, identifikačné príslušnej zdravotnej poisťovne)
 • kontaktné údaje (napríklad adresa trvalého/prechodného pobytu, emailová adresa, telefónne číslo),
 • údajov o zdravotnom stave fyzickej osoby, o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe (napríklad zdravotné údaje potrebné na zistenie anamnézy, údaje o chorobe fyzickej osoby, údaje o priebehu a výsledkoch vyšetrení, liečby a ďalších významných okolnostiach súvisiacich so zdravotným stavom fyzickej osoby a s postupom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, údaje o dočasnej pracovnej neschopnosti, údaje o liečebnom režime a skutočnosti dôležité na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce, epidemiologicky závažné skutočnosti, údaje o odobratom, spracovanom, testovanom, konzervovanom, skladovanom a distribuovanom ľudskom tkanive alebo ľudských bunkách)
 • kópie vyhotovených dokladov
 • fotografie, videozáznamy
 • iné relevantné údaje

 

V prípade vykonávanie marketingových aktivít:

 

 • identifikačné údaje (napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, identifikačné príslušnej zdravotnej poisťovne)
 • kontaktné údaje (napríklad adresa trvalého/prechodného pobytu, emailová adresa, telefónne číslo),
 • údaje súvisiace s používaním našich web stránok a aplikácií (napríklad cookies),
 • údaje vyplývajúce z marketingových aktivít,
 • fotografie, viedozáznamy a audiozáznamy

V prípade monitorovanie priestorov:

 • videozáznamy a audiozáznamy

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

MKP spracúva vaše osobné údaje vždy len na vopred vymedzený a legitímny účel spracúvania, pričom vždy musí existovať príslušný právny základ na takéto spracúvanie.

V rámci činnosti MKP môže dochádzať k spracúvaniu vašich osobných údajov na nasledujúce účely spracúvania:

 

 • Poskytovanie zdravotnej starostlivosti a s tým súvisiacich služieb

Vaše osobné údaje sú v tomto prípade spracúvané v rozsahu nevyhnutnom na splnenie si zákonných povinností MKP, pričom právnym základom spracúvania sú v tomto prípade najmä nasledujúce právne predpisy:

 • zákon o zdravotnej starostlivosti,
 • zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,
 • zákon o podpore, ochrane a rozvoji verejného zdravia.

MKP môže pristúpiť k spracúvaniu vašich osobných údajov v prípadoch, ak je rozsah osobných údajov stanovený vyššie uvedenými právnymi predpismi nepostačujúci na dosiahnutie vymedzeného účelu spracúvania, aj na základe nasledujúcich právnych základov:

 • ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy uzavretej medzi Vami a MKP vrátane predzmluvných vzťahov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • ak ste udelili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny účel/účely v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR,
 • ak ste udelili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny účel/účely v zmysle článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR,
 • ak je to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje MKP alebo tretia strana v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 • ak je spracúvanie nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov v zmysle článku 9 ods. 2 písm. f) GDPR.

 

 • Marketing

Na účely informovania vás o produktoch, výhodách a službách poskytovaných MKP, spracúvame vaše osobné údaje na právnom základe vášho predchádzajúceho dobrovoľne udeleného súhlasu alebo na základe oprávnených záujmov MKP.

MKP má oprávnený záujem na tom, aby vykonávala starostlivosť o svojich pacientov a klientov a aby rozvíjala klientske vzťahy s nimi, a teda aby ich informovala o svojich produktoch, výhodách a službách. V tejto súvislosti vás môže MKP osloviť aj bez vášho predchádzajúceho súhlasu, pričom o takomto spracúvaní vašich osobných údajov vás informuje a poučí o vašich právach, najmä o práve namietať spracúvanie vašich osobných údajov. To samozrejme, neplatí v prípade, ak ste proti  takémuto oslovovaniu namietali.

MKP môže s vami pre vyššie uvedený účel komunikovať prostredníctvom automatického volacieho telefónneho systému, telefónu, e-mailu, SMS alebo prostredníctvom iných prostriedkov diaľkovej komunikácie.

 • Monitorovanie priestorov

MKP je oprávnená snímať a uchovávať videozáznamy a audiozáznamy pre účely ochrany majetku, práv a oprávnených záujmov MKP alebo tretej osoby, prevencie pred trestnou činnosťou a iným protiprávnym konaním. Právnym základom spracúvania sú oprávnené záujmy MKP. MKP má oprávnený záujem na monitorovaní svojich priestorov pre účely predchádzania protiprávnej činnosti, ochrany svojho majetku a svojich  práv a oprávnených záujmov.

V prípade, že sa vyhotovený záznam nepoužije na vyššie uvedený účel, bude po uplynutí 30 dní zlikvidovaný.

Komu môžeme vaše osobné údaje poskytnúť?

Vaše osobné údaje MKP neposkytuje iným subjektom okrem prípadov, ak ste na takéto poskytnutie udelili súhlas, písomný pokyn, alebo ak existuje iný právny základ na poskytnutie vašich osobných údajov inému subjektu, napríklad v prípade, ak ide o plnenie zákonnej povinnosti MKP ako prevádzkovateľa.

Poskytovanie a sprístupňovanie vašich osobných údajov iným subjektom v rámci plnenia zákonnej povinnosti môže prebiehať zo strany MKP v prípadoch stanovených zákonom o zdravotnej starostlivosti.

 

MKP je povinná na základe písomného vyžiadania, poskytnúť výpis zo zdravotnej dokumentácie v rozsahu, ktorý priamo súvisí s účelom vyžiadania:

 

 • registrovanému občanovi po preukázaní sa povolávacím rozkazom na odvod na účely odvodu, vojakovi v zálohe po predložení písomného vyžiadania obvodného úradu v sídle kraja na účely prieskumu jeho zdravotnej spôsobilosti, vojakovi v zálohe na účely preukázania jeho zdravotnej spôsobilosti na zaradenie do aktívnych záloh a občanovi na účely prijímacieho konania do dobrovoľnej vojenskej prípravy,
 • príslušnému orgánu na účely sociálnej pomoci, štátnej sociálnej dávky alebo služieb zamestnanosti podľa osobitných predpisov,
 • inšpektorátu práce a orgánom dozoru podľa osobitných predpisov na účely vyšetrovania pracovného úrazu alebo choroby z povolania,
 • príslušnému orgánu na účely medzištátneho osvojenia dieťaťa,
 • osobám oprávneným nahliadať do zdravotnej dokumentácie,
 • orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu,
 • lekárovi pracovnej zdravotnej služby na účel posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu,
 • správcovi registra vylúčených osôb.

 

Údaje zo zdravotnej dokumentácie sa sprístupňujú formou nahliadania do zdravotnej dokumentácie:

 

 • osobe, ktorej sa zdravotná dokumentácia týka alebo jej zákonnému zástupcovi v celom rozsahu,
 • manželovi alebo manželke, dieťaťu alebo rodičovi alebo ich zákonnému zástupcovi po smrti tejto osoby, a to v celom rozsahu; ak takáto osoba nie je, osobe plnoletej, ktorá s ňou žila v čase smrti v domácnosti, blízkej osobe alebo ich zákonnému zástupcovi,
 • osobe splnomocnenej na základe písomného plnomocenstva
 • revíznemu lekárovi, revíznemu farmaceutovi a revíznej sestre príslušnej zdravotnej poisťovne na účely kontrolnej činnosti v celom rozsahu,
 • úradu pre dohľad na účely dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou a na účely prešetrovania sťažností v celom rozsahu,
 • ministerstvu zdravotníctva, lekárovi samosprávneho kraja a sestre samosprávneho kraja na účely dozoru ak ide o zdravotnú dokumentáciu príslušníka ozbrojených síl Slovenskej republiky alebo zdravotnú dokumentáciu vedenú v zdravotníckych zariadeniach Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, aj lekárom určeným jednotlivými ústrednými orgánmi štátnej správy po dohode s ministerstvom zdravotníctva v celom rozsahu,
 • všeobecnému lekárovi Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na účely lekárskeho vyšetrenia v prijímacom konaní podľa osobitného predpisu a posudkovému lekárovi ozbrojených síl Slovenskej republiky na účely výberového alebo prieskumného konania v celom rozsahu,
 • posudkovému lekárovi na účely lekárskej posudkovej činnosti pri výkone sociálneho poistenia a v sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov podľa osobitných predpisov v celom rozsahu,
 • posudkovému lekárovi úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na účely lekárskej posudkovej činnosti podľa osobitného predpisu v celom rozsahu,
 • znalcovi, ktorého ustanovil súd alebo pribral orgán činný v trestnom konaní alebo ktorého požiadala o vypracovanie znaleckého posudku niektorá zo strán na účely priamo súvisiace s konaním pred súdom v rozsahu nevyhnutnom na vyhotovenie znaleckého posudku,
 • poisťovni vykonávajúcej individuálne zdravotné poistenie
 • príslušnému orgánu stavovskej organizácie v rozsahu kontroly výkonu príslušného zdravotníckeho povolania,
 • odbornému pracovníkovi epidemiológie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva a odbornému pracovníkovi epidemiológie úradov verejného zdravotníctva Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rozsahu potrebnom na zabezpečenie epidemiologického vyšetrovania.

 

Sprostredkovatelia

MKP môže v určitých prípadoch spracúvať vaše osobné údaje aj prostredníctvom sprostredkovateľov. Sprostredkovateľ je subjekt, ktorého MKP poverila spracúvaním osobných údajov v súlade s článkom 28 GDPR. Na poverenie spracúvaním vašich údajov prostredníctvom sprostredkovateľa sa nevyžaduje váš súhlas, prípadne iný právny základ, ako je to v prípade poskytovania údajov iným prevádzkovateľom. Sprostredkovateľ v takomto prípade spracúva vaše osobné údaje v mene MKP ako prevádzkovateľa.

MKP si vás dovoľuje ubezpečiť, že využíva len sprostredkovateľov poskytujúcich primerané technické, organizačné a ďalšie opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky GDPR a aby bola v plnom rozsahu zabezpečená ochrana práv dotknutej osoby. MKP pri spracúvaní vašich osobných údajov využíva nasledujúce kategórie sprostredkovateľov:

 • spoločnosti, ktoré zabezpečujú účtovnícke a administratívne služby
 • spoločnosti zabezpečujúce marketingové aktivity,
 • spoločnosti zabezpečujúce technické podporné činnosti,
 • spoločnosti zabezpečujúce monitorovanie priestorov.

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín neposkytujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov s výnimkou prípadov špecifikovaných platnými právnymi predpismi alebo osobitných situácií, kedy o takomto prenose musíte byť vopred informovaný.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

 

Vaše údaje vo forme, ktorá umožňuje vašu identifikáciu, MKP uchováva najviac po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

 

Pokiaľ sú vaše osobné údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu, MKP bude po odvolaní súhlasu alebo po uplynutí doby platnosti súhlasu osobné údaje uchovávať len po takú dobu, aká bude nevyhnutná na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov MKP. Rovnako to platí aj v prípade spracúvania na základe zmluvy.

 

Pokiaľ sú vaše osobné údaje spracúvané v rámci plnenia zákonnej povinnosti MKP, príslušné právne predpisy bližšie určujú dobu, počas ktorej je MKP povinná vaše osobné údaje a súvisiacu dokumentáciu uchovávať. Takýmto predpisom je najmä zákon o zdravotnej starostlivosti, na základe ktorého je MKP povinná uchovávať zdravotnú dokumentáciu v zmyske inštrukcií zákona o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Poučenie o vašich právach

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním svojich osobných údajov, prosím, kontaktujte nášho DPO (Data Protection Officer), ktorý je poverený dohľadom nad spracúvaním osobných údajov v našej spoločnosti. DPO môžete kontaktovať emailom na dpo@medicalmkp.sk alebo písomne na adrese: DPO, MUDr. Katarína Plevová, spol. s r.o., IČO: 36 519 553, Sídlo: Fatranská 12, Nitra 949 01.

Máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, alebo na doplnenie neúplných osobných údajov. Ak zistíte, že o vás spracúvame nesprávne alebo neúplné údaje, prosím kontaktujte nás.

Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu v zmysle článku 6 ods. 1 GDPR alebo v zmysle článku 9 ods. 2 GDPR, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Ako dotknutá osoba, máte právo namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov v prípade, že k spracúvaniu dochádza na právnom základe oprávnených záujmov MKP. MKP môže ďalej spracúvať vaše osobné údaje na oprávnených záujmoch len v prípade, že preukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov na účely priameho marketingu, a to v prípade, že dochádza k spracúvaniu na právnom základe oprávnených záujmov MKP. V prípade vášho namietania voči spracúvaniu na účely priameho marketingu MKP nebude vaše osobné údaje na účely priameho marketingu ďalej spracúvať.

 

Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k svojim osobným údajom. V prípade naplnenia podmienok definovaných GDPR nás môžete požiadať o výpis svojich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. Za určitých okolností môžete požiadať o obmedzenie spracúvania, o prenos svojich osobných údajov a taktiež máte právo dosiahnuť vymazanie svojich osobných údajov.

 

Svoje práva si môžete uplatniť osobne v našich priestoroch, písomne alebo e-mailom na dpo@medicalmkp.sk.

 

V Nitre dňa 22.05.2018